Naš cilj je mladima i svim građanima pružiti sveobuhvatnu podršku u prevenciji HIV-a, virusnih hepatitisa i drugih spolno prenosivih bolesti te promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i zdravih stilova života, a sve u sinergiji sa zdravstvenim sustavom u Hrvatskoj.

Integrirani pristup sveobuhvatnom zdravlju i izazovima mladih danas ne znači samo pristup prevenciji HIV-a, nego pristup u edukaciji, osvještavanju i brizi za sveukupno spolno i reproduktivno zdravlje, sveobuhvatan pristup prevenciji bolesti i promicanju zdravih stilova života, uključujući sve individualne faktore za svaku osobu koji dovode do određene zabrinutosti, posljedica ili su uzrok rizičnih ponašanja iz područja spolnog, mentalnog, tjelesnog ili socijalnog zdravlja.

Sveobuhvatan pristup spolnom zdravlju obuhvaća ulaganje u prevenciju i zdravlje prvenstveno mladih ali i šire zajednice baveći se promjenom ponašanja koja mogu dovesti do zdravstvenog rizika:
  • Stvaranje povoljnog i podržavajućeg okruženja – smanjenje stigme i diskriminacije
  • Daljnje širenje i razvoj usluga prema potrebi zajednice – fokus na specifične populacije
  • Razvijanje integriranih usluge prevencije, testiranja i skrbi – povećavanje stope dijagnoze i smanjenje kasnih dijagnoza
  • Promicanje sektorskog i međusektorskog umrežavanja i suradnje – osiguranje kvalitete javnozdravstvenih usluga
  • Daljnje širenje baze znanja i upotrebe prikupljenih podataka – razmjena najboljih praksi, implementacija izvrsnosti i unaprjeđenje legislative

Svjedoci smo brojnih izazova u ispunjavanju javnozdravstvenih ciljeva i odgovora na ključne teme javnog zdravstva, pogotovo ukoliko govorimo o području HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. Ove epidemije i dan danas predstavljaju značajne javnozdravstvene probleme. Javnost i najnovije strategije jasno podupiru prijelaz iz sustava upravljanja baziranog na programu pružanja usluga ili smanjenja rizika, u modele temeljene na konkretno ostvarenim rezultatima. Stoga svi ključni dionici javnog zdravstva trebaju imati jake poticaje kako bi se osiguralo da su svi planovi koji uključuju brigu o korisnicima javnog zdravstva podržani i u izvan kliničkim okruženjima i u zajednicama. Ciljevi ovih tranzicija i održivosti obuhvaćaju osnaživanje drugih oblika skrbi, kao što su edukacije, savjetovanja, psihosocijalna podrška, smanjenje visoko rizičnih ponašanja, probir i testiranje ranjivih skupina itd. te dokumentiranje mjerljivih ušteda zdravstvenom sustavu.

Organizacije civilnog društva (OCD) važan su dionik zdravstvenog sustava budući da organiziraju i pružaju brojne, često vrlo vrijedne programe i usluge za članove društvene zajednice. One predstavljaju nadogradnju zdravstvenog sustava u onim segmentima koje zdravstveni sustav ne može potpuno zahvatiti, a potrebni su za ostvarenje javnozdravstvenih ciljeva. Osim toga, umrežavanje i razvoj partnerstva među organizacijama civilnog društva i s ključnim zdravstvenim institucijama posebno je važno u urbanim sredinama u kojima je potrebna izgradnja i definicija uloga, kapaciteta, znanja, postignuća i izbjegavanje dupliciranih usluga. Nadalje, organizacije civilnog društva u zajednici često pružaju usluge i podršku marginaliziranim, ugroženim i stigmatiziranim skupinama i pojedincima. Na primjer, OCD u području HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti direktno rade i pružaju usluge i podršku svim ciljnim skupinama koje se svrstavaju u osobe pod povećanim rizikom od zaraze. OCD su u zajednici dobro pozicionirane za pružanje takvih usluga jer razumiju svoje lokalne zajednice i povezani su s osobama i grupama zbog kojih djeluju. Povezano s time, u odgovoru na ograničen pristup zdravstvenim uslugama (često zbog straha od stigme, diskriminacije, komplicirane administracije i potrebe za anonimnosti), organizacije u zajednici često obuhvaćaju bitne usluge povezane s primarnom zdravstvenom intervencijom i povezuju svoje korisnike s interdisciplinarnim sustavom skrbi.

Pored pružanja važnih zdravstvenih usluga i programa, OCD u zajednici često igraju i važnu ulogu zagovaranja s ciljem jačanja zdravstvenog sustava u kojem rade. Često su pozvani na suradnju sa zdravstvenim sustavom, ključnim dionicima i donositeljima odluka u razvoju politika, programa i usluga. Takve suradnje pomažu i podupiru sudjelovanje zajednice i javnosti u planiranju i provedbi javnog zdravstva, kao ključnih načela brojnih preporuka, deklaracija i strategija Svjetske zdravstvene organizacije. Na kraju, uspješnim uključivanjem organizacija civilnog društva i javnosti u odlučivanje povećava se vjerojatnost da će provedba politike biti prikladna, prihvatljiva i učinkovita.

Organizacije civilnog društva, u sklopu stručne izobrazbe i implementiranih javnozdravstvenih standarda, imaju primarnu zadaću održavati kontakt sa zajednicom, brinuti se, promovirati i zastupati njihove potrebe, provoditi opće i ciljane javnozdravstvene kampanje, promovirati svjesnost, informiranost, znanje, provoditi edukacije, savjetovanja, probirna testiranja, povezanost sa sustavom skrbi i liječenja te sudjelovati u svim oblicima razvoja i unaprjeđenja zdravstvenog sustava s ciljem prevencije bolesti, zagovaranja prava na liječenje i suzbijanja stigme i diskriminacije. Javnozdravstvene institucije, osim partnerskog odnosa s OCD u provođenju stručnih savjeta, propisa i standarda, glavnu ulogu imaju u osiguranju svih nivoa zdravstvene zaštite i svih dodirnih točaka razvoja modela, standarda i edukacije unutar stručne zajednice. To je sinergija koja donosi rezultate.

Kako bi organizacije civilnog društva uspješno provodile svoje visoko vrijedne programe, u stalnoj su potrazi za partnerstvom s ostalim organizacijama, institucijama, stručnjacima, ali i raznim izvorima financiranja od strane organizacija, fondova i natječaja kojima je stalo do zdravlja korisnika i društva kojem služe. Vizija organizacije civilnog društva i njenog angažmana u području zdravlja je služiti kao most između zdravstvenog sustava, njegovih ciljeva i zajednice te unaprijediti suradnju i rješenja za najhitnije, nedovoljno obuhvaćene i ključne zdravstvene izazove.

BIRAJ USLUGE, INFORMIRAJ SE, NAUČI, PRIMJENI, TESTIRAJ SE I ZAŠTITI SVOJE ZDRAVLJE:

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW