Edukacijski e-learning tečaj o životu i starenju s HIV-om: Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi

Organizator: HUHIV

Ovaj tečaj temeljen na praktičnom priručniku „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi“ obuhvaća ključne potrebe koje trebaju biti prepoznate i uvažene u kontinuumu skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om s ciljem korištenja u zdravstvenim, socijalnim i ostalim srodnim ustanovama.

S napretkom u antiretrovirusnom liječenju, sve više osoba koje žive i stare s HIV-om sve češće trebaju društvenu i kliničku podršku. Sa starenjem se javljaju i nova zdravstvena i psihosocijalna stanja i potrebe kod kojih se ponekad pitamo znamo li dovoljno o njima općenito, a pogotovo kod osoba koje stare s HIV-om.

Pružatelji usluga zdravstvene i psihosocijalne skrbi suočeni su s novim izazovima u znanju, iskustvu i sposobnosti prikladnog reagiranja na jedinstvene i složene izazove i potrebe koje se javljaju kod starenja osoba koje žive s HIV-om kao kroničnim oboljenjem kako bi pružili odgovarajuću podršku i smanjili ovisnost o skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om kasnije u životu.

Tečaj je namijenjen zdravstvenim djelatnicima iz svih razina zdravstvene zaštite, osobama koje žive i stare s HIV-om i svima ostalima te je stoga pisan jednostavnijim, manje stručnim jezikom kako bi bio razumljiv i koristan svima. Temeljen na iskustvima i znanstvenim spoznajama integrira dugoročni pristup skrbi osoba koje žive i stare s HIV-om orijentiran na pacijenta, uključujući preventivne programe, upravljanje i liječenje komorbiditetnih zdravstvenih stanja, mentalno zdravlje, personalizirani pristup zdravstvenoj skrbi i psihosocijalnoj podršci te eliminaciji stigme i diskriminacije unutar zdravstvenog sustava.

Ciljevi e-learning tečaja:

 • Upoznati polaznike s medicinskim aspektima starenja, kako izgleda liječenje HIV-a u starijoj dobi, izazovima starenja s HIV-om u vidu tjelesne aktivnosti, psiholoških i socijalnih aspekata starenja
 • Upoznati polaznike sa zakonodavnim smjernicama vezanima uz ljudska prava i kada se ona krše
 • Upoznati polaznike sa smjernicama za potrebu testiranja na HIV

Ishodi e-learning tečaja:

 • Polaznici će moći identificirati i reagirati na tjelesne, psihičke i socijalne promjene uslijed starenja, a koje su povezane s HIV-om
 • Polaznici će moći samostalno savjetovati pacijente i druge o uspješnom starenju životu s HIV-om fokusirajući se na zdravu prehranu, fizičku aktivnost i mentalno osnaživanje
 • Polaznici će moći identificirati pojedina stanja koja bi mogla upućivati na zarazu HIV-infekcijom te time i savjetovati osobu na testiranje na HIV
 • Polaznici će moći prepoznati oblike kršenja ljudskih prava kod osoba koje žive s HIV-om i pravovremeno ih uputiti na adekvatna mjesta za zakonsku zaštitu

E-learning tečaj sastojat će se od osam edukativnih modula unutar kojih su sastavljene lekcije te interaktivnih ispita znanja između modula uključujući završni ispit znanja s pragom uspješno završenog tečaja.

Moduli:

 1. Uvod
 2. Medicinski aspekti starenja – izazovi starenja s HIV-om
 3. Liječenje HIV-a u starijoj dobi
 4. Aktivno starenje – izazovi starenja s HIV-om
 5. Psihološki aspekti starenja s HIV-om
 6. Socijalni aspekti starenja – izazovi starenja s HIV-om
 7. Ljudska prava
 8. Smjernice za provođenje testiranja na HIV

Autori e-learning tečaja:

prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr. med. dent.
prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije
doc. dr. sc. Sunčana Roksandić-Vidlička, dipl. iur.
dr. sc. Brankica Dupanović, dr. med.
Aleksandra Marjanović, dr. med.
Maja Erceg Tušek, mag. psih.
Zvjezdana Jakić, dipl. psih.
Rumena Gjerdovska, dipl. soc. rad.
Kire Blagoeski
Alden Husković
Tomislav Beganović

Stručni suradnici i recenzija:

prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med., spec. infektologije
prim. dr. sc. Šime Zekan, dr. med., spec. infektologije
Maja Sabolić, dr. med., spec. infektologije
Marija Berzati, mag. psih.

Izvor:

Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi
HUHIV – Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000986196.
ISBN 978-953-58633-2-8

 

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW